Sivun ylälaita
TIETOSUOJASELOSTEET
EVÄSTEET - ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Päivitetty 21.5.2024

Elkris Oy:ssä arvostamme yksityisyyttäsi ja otamme tietosuoja-asiat erittäin vakavasti. Meillä on vastuu keräämistämme, saamistamme ja säilyttämistämme tiedoista. Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden tarkastella omia tietojaan tai pyytää niiden poistamista.

1. Yleistä evästeistä

Evästeet ovat pieniä, usein salattuja tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi selaimen hakemistoihin. Niitä käytetään auttamaan käyttäjiä navigoimaan Web-sivustolla tehokkaasti ja suorittamaan tiettyjä toimintoja. Evästeet luodaan, kun käyttäjän selain lataa tietyn verkkosivuston. Web-sivusto lähettää tiedot selaimelle, joka sitten luo tekstitiedoston. Joka kerta kun käyttäjä palaa samalle sivustolle, selain hakee ja lähettää tämän tiedoston web-sivuston palvelimelle. Evästeiden avulla käyttäjä tunnistaa automaattisesti aina, kun hän vierailee verkkosivustolla, jotta voimme mukauttaa käyttäjäkokemusta ja tarjota hänelle parempaa palvelua. Sana Commerce käyttää evästeitä myös petosten ehkäisyyn ja muihin tarkoituksiin.

Verkkokauppa käyttää evästeitä verkkokaupan toimivuuteen ja analytiikkatietoihin käyttäjän tunnistamiseen ja hänen mieltymyksiensä muistamiseen ainoastaan käyttäjän tarvitseman palvelun tarjoamiseksi.

Käyttäjä voi milloin tahansa muuttaa selaimen asetuksia, jotta se ei hyväksy evästeitä automaattisesti tai poista evästeitä selaimesta.

2. Istuntoevästeet

Palvelin käyttää istuntoevästeitä tietojen tallentamiseen käyttäjän sivun toiminnasta. Nykyisen istunnon anonyymi tunniste on salattu istuntoevästeisiin, eivätkä ne sisällä henkilökohtaisia tietoja salaamattomassa muodossa.

Istuntoeväste tallennetaan väliaikaiseen muistiin ja poistetaan, kun käyttäjä sulkee verkkoselaimen.

3. Todennusevästeet

Todennusevästeet sisältävät todennetun verkkosivuston vierailijan (kauppatilin) vahvasti salatun tunnisteen.

Todennusevästeen vanhenemispäivämäärä riippuu siitä, valitsiko käyttäjä vaihtoehdon Muista minut kirjautuessaan verkkokauppaan.
• Jos sitä ei valita, todennuseväste poistetaan, kun verkkoselain suljetaan.
• Jos Muista minut on valittuna, todennusevästeen vanhenemispäivämääräksi asetetaan 30 päivää.

4. Sivuston asetusten evästeet

Kielieväste tallentaa käyttäjän verkkokaupassa valitseman kielen tunnisteen. Kun käyttäjä vierailee uudelleen verkkokaupassa, se avautuu aiemmin valitulla kielellä. Se ei vanhene.

5. Analytiikkaevästeet

5.1. Ensimmäisen osapuolen analytiikkaevästeet

Ensimmäisen osapuolen analyyttinen eväste asetettu vierailijan selaimeen. Käytetään vierailijan aktiivisen istunnon tunnistamiseen. Kerättyjä tietoja käytetään Sana Commerce Insights- ja Sana Commerce Insights Preview -raporttien luomiseen. Vanhenee 30 minuutin käyttämättömyyden jälkeen.

Ensimmäisen osapuolen analyyttinen eväste asetettu vierailijan selaimeen. Käytetään verkkokaupan vierailijoiden tunnistamiseen satunnaisesti luodun vierailijatunnuksen avulla. Eväste tallentaa myös vierailijan ominaisuudet, kuten käyntien määrän ja nykyisen käynnin aikaleiman. Kerättyjä tietoja käytetään Sana Commerce Insights- ja Sana Commerce Insights Preview -raporttien luomiseen. Vanhenee 13 kuukauden kuluttua.

5.2. Kolmannen osapuolen analytiikkaevästeet

Kolmannen osapuolen evästeet eivät ole hallinnassamme (isännöidään niiden omistajan verkkotunnuksessa). Tämä koskee integroituja palveluita, kuten sosiaalinen jakaminen, Byggfakta Analytics Pro ja Google Analytics. Saat lisätietoja lukemalla kuinka Google Analytics ja AddThis käyttävät evästeitä. 

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Elkris Oy

Y-tunnus: 2038392-6

Helletorpankatu 33B, 05840 Hyvinkää

Tämä seloste koskee henkilötietojen käsittelyä Elkris Oy:n palveluissa. Rekisteröity voi olla esimerkiksi Elkris Oy:n asiakas, verkkokauppa-tilaaja tai asiakaspalveluun yhteyttä ottanut tai asiakaspalautetta lähettänyt henkilö.

2. Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot ovat asiakkaiden rekisteröitymisen yhteydessä antamia tietoja, kuten käyttäjäyrityksen ja käyttäjäyrityksessä toimivien henkilöiden yhteystiedot. Rekisteri sisältää esimerkiksi tiedot asiakkaan tekemistä tilauksista, sekä www-palvelimen rekisteröimiä teknisiä tietoja.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään Elkris Oy:n ja asiakasyrityksen väliseen asiakassuhteen ja tilausten hoitoon, tiedonvälitykseen ja markkinointiin. Asiakkaalla on mahdollisuus kieltäytyä vastaanottamasta suoramarkkinointia.

4. Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on?

4.1. Tietojen tarkastaminen

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy hänestä käsiteltäviin henkilötietoihin ja oikeus saada tiedoista jäljennös. Kun henkilö pyytää saada pääsyn henkilötietoihinsa, Elkris Oy ilmoittaa käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei, ja toimittaa jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

4.2. Tietojen korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötietonsa täydennetyiksi ja virheelliset tietonsa korjatuiksi.

4.3. Tietojen poistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista rekisteristä. Henkilötiedot poistetaan, jos käsittelylle ei enää ole olemassa laillista perustetta.

4.4. Tietojen siirtäminen

Rekisteröidyllä on oikeus saada meille itse toimittamansa tiedot koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, kun käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tehdään automatisoidusti.

4.5. Käsittelyn vastustaminen

Voimme käsitellä henkilötietoja oikeutetun edun perusteella osana liiketoimintaamme harkittuamme, ettei käsittely loukkaa rekisteröidyn henkilötietojen suojaa. Näissä tilanteissa rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaisiin syihin vedoten.

Rekisteröity voi myös milloin tahansa vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten.

4.6. Käsittelyn rajoittaminen

Rekisteröidyllä voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä. Kun käsittelyä on rajoitettu, rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti käsittele rajoituksen kohteena olevia henkilötietoja muuten kuin säilyttämällä tietoja. Tämä oikeus rekisteröidyllä on esimerkiksi, kun rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden, jos käsittely on lainvastaista tai jos rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä ja odottaa vastausta kyseiseen toimenpidepyyntöön.

5. Kuinka rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan?

Voit olla yhteydessä rekisterinpitäjään sähköpostilla asiakaspalvelu@elkris.fi.

6. Valitusosoitus

Mikäli rekisteröity katsoo, että emme käsittele henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, rekisteröity voi tehdä valituksen valvontaviranomaiselle. Suomessa kyseinen viranomainen on tietosuojavaltuutettu.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja saatetaan luovuttaa viranomaisille pakottavan sääntelyn nojalla. Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin ilman rekisteröidyn lupaa, kuten yhteisesti järjestettyihin koulutustilaisuuksiin kolmannen osapuolen kanssa.

Elkris käsittelee henkilötietoa ensisijaisesti Suomessa, EU/ETA-alueella tai muissa EU komission hyväksymissä ns. riittävän tietosuojan tason maissa huolehtien tarvittaessa asianmukaisista siirtoon liittyvistä suojatoimista.

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista, kuten asiakassuhteen ajan.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä käsitellään luottamuksellisesti ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan rekisterin käyttö kuuluu. Tietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

10. Tieto automaattisesta päätöksenteosta ml. profilointi

Emme tee automaattista päätöksentekoa, kuten profilointia, henkilötietoihin liittyen tässä rekisterissä.

11. Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin

Emme käytä tietoja muihin kuin tässä tietosuojaselosteessa ilmoitettuihin tarkoituksiin.

TIETOSUOJASELOSTEET
EVÄSTEET - ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Päivitetty 21.5.2024

Elkris Oy:ssä arvostamme yksityisyyttäsi ja otamme tietosuoja-asiat erittäin vakavasti. Meillä on vastuu keräämistämme, saamistamme ja säilyttämistämme tiedoista. Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden tarkastella omia tietojaan tai pyytää niiden poistamista.

1. Yleistä evästeistä

Evästeet ovat pieniä, usein salattuja tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi selaimen hakemistoihin. Niitä käytetään auttamaan käyttäjiä navigoimaan Web-sivustolla tehokkaasti ja suorittamaan tiettyjä toimintoja. Evästeet luodaan, kun käyttäjän selain lataa tietyn verkkosivuston. Web-sivusto lähettää tiedot selaimelle, joka sitten luo tekstitiedoston. Joka kerta kun käyttäjä palaa samalle sivustolle, selain hakee ja lähettää tämän tiedoston web-sivuston palvelimelle. Evästeiden avulla käyttäjä tunnistaa automaattisesti aina, kun hän vierailee verkkosivustolla, jotta voimme mukauttaa käyttäjäkokemusta ja tarjota hänelle parempaa palvelua. Sana Commerce käyttää evästeitä myös petosten ehkäisyyn ja muihin tarkoituksiin.

Verkkokauppa käyttää evästeitä verkkokaupan toimivuuteen ja analytiikkatietoihin käyttäjän tunnistamiseen ja hänen mieltymyksiensä muistamiseen ainoastaan käyttäjän tarvitseman palvelun tarjoamiseksi.

Käyttäjä voi milloin tahansa muuttaa selaimen asetuksia, jotta se ei hyväksy evästeitä automaattisesti tai poista evästeitä selaimesta.

2. Istuntoevästeet

Palvelin käyttää istuntoevästeitä tietojen tallentamiseen käyttäjän sivun toiminnasta. Nykyisen istunnon anonyymi tunniste on salattu istuntoevästeisiin, eivätkä ne sisällä henkilökohtaisia tietoja salaamattomassa muodossa.

Istuntoeväste tallennetaan väliaikaiseen muistiin ja poistetaan, kun käyttäjä sulkee verkkoselaimen.

3. Todennusevästeet

Todennusevästeet sisältävät todennetun verkkosivuston vierailijan (kauppatilin) vahvasti salatun tunnisteen.

Todennusevästeen vanhenemispäivämäärä riippuu siitä, valitsiko käyttäjä vaihtoehdon Muista minut kirjautuessaan verkkokauppaan.
• Jos sitä ei valita, todennuseväste poistetaan, kun verkkoselain suljetaan.
• Jos Muista minut on valittuna, todennusevästeen vanhenemispäivämääräksi asetetaan 30 päivää.

4. Sivuston asetusten evästeet

Kielieväste tallentaa käyttäjän verkkokaupassa valitseman kielen tunnisteen. Kun käyttäjä vierailee uudelleen verkkokaupassa, se avautuu aiemmin valitulla kielellä. Se ei vanhene.

5. Analytiikkaevästeet

5.1. Ensimmäisen osapuolen analytiikkaevästeet

Ensimmäisen osapuolen analyyttinen eväste asetettu vierailijan selaimeen. Käytetään vierailijan aktiivisen istunnon tunnistamiseen. Kerättyjä tietoja käytetään Sana Commerce Insights- ja Sana Commerce Insights Preview -raporttien luomiseen. Vanhenee 30 minuutin käyttämättömyyden jälkeen.

Ensimmäisen osapuolen analyyttinen eväste asetettu vierailijan selaimeen. Käytetään verkkokaupan vierailijoiden tunnistamiseen satunnaisesti luodun vierailijatunnuksen avulla. Eväste tallentaa myös vierailijan ominaisuudet, kuten käyntien määrän ja nykyisen käynnin aikaleiman. Kerättyjä tietoja käytetään Sana Commerce Insights- ja Sana Commerce Insights Preview -raporttien luomiseen. Vanhenee 13 kuukauden kuluttua.

5.2. Kolmannen osapuolen analytiikkaevästeet

Kolmannen osapuolen evästeet eivät ole hallinnassamme (isännöidään niiden omistajan verkkotunnuksessa). Tämä koskee integroituja palveluita, kuten sosiaalinen jakaminen, Byggfakta Analytics Pro ja Google Analytics. Saat lisätietoja lukemalla kuinka Google Analytics ja AddThis käyttävät evästeitä. 

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Elkris Oy

Y-tunnus: 2038392-6

Helletorpankatu 33B, 05840 Hyvinkää

Tämä seloste koskee henkilötietojen käsittelyä Elkris Oy:n palveluissa. Rekisteröity voi olla esimerkiksi Elkris Oy:n asiakas, verkkokauppa-tilaaja tai asiakaspalveluun yhteyttä ottanut tai asiakaspalautetta lähettänyt henkilö.

2. Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot ovat asiakkaiden rekisteröitymisen yhteydessä antamia tietoja, kuten käyttäjäyrityksen ja käyttäjäyrityksessä toimivien henkilöiden yhteystiedot. Rekisteri sisältää esimerkiksi tiedot asiakkaan tekemistä tilauksista, sekä www-palvelimen rekisteröimiä teknisiä tietoja.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään Elkris Oy:n ja asiakasyrityksen väliseen asiakassuhteen ja tilausten hoitoon, tiedonvälitykseen ja markkinointiin. Asiakkaalla on mahdollisuus kieltäytyä vastaanottamasta suoramarkkinointia.

4. Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on?

4.1. Tietojen tarkastaminen

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy hänestä käsiteltäviin henkilötietoihin ja oikeus saada tiedoista jäljennös. Kun henkilö pyytää saada pääsyn henkilötietoihinsa, Elkris Oy ilmoittaa käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei, ja toimittaa jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

4.2. Tietojen korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötietonsa täydennetyiksi ja virheelliset tietonsa korjatuiksi.

4.3. Tietojen poistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista rekisteristä. Henkilötiedot poistetaan, jos käsittelylle ei enää ole olemassa laillista perustetta.

4.4. Tietojen siirtäminen

Rekisteröidyllä on oikeus saada meille itse toimittamansa tiedot koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, kun käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tehdään automatisoidusti.

4.5. Käsittelyn vastustaminen

Voimme käsitellä henkilötietoja oikeutetun edun perusteella osana liiketoimintaamme harkittuamme, ettei käsittely loukkaa rekisteröidyn henkilötietojen suojaa. Näissä tilanteissa rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaisiin syihin vedoten.

Rekisteröity voi myös milloin tahansa vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten.

4.6. Käsittelyn rajoittaminen

Rekisteröidyllä voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä. Kun käsittelyä on rajoitettu, rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti käsittele rajoituksen kohteena olevia henkilötietoja muuten kuin säilyttämällä tietoja. Tämä oikeus rekisteröidyllä on esimerkiksi, kun rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden, jos käsittely on lainvastaista tai jos rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä ja odottaa vastausta kyseiseen toimenpidepyyntöön.

5. Kuinka rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan?

Voit olla yhteydessä rekisterinpitäjään sähköpostilla asiakaspalvelu@elkris.fi.

6. Valitusosoitus

Mikäli rekisteröity katsoo, että emme käsittele henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, rekisteröity voi tehdä valituksen valvontaviranomaiselle. Suomessa kyseinen viranomainen on tietosuojavaltuutettu.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja saatetaan luovuttaa viranomaisille pakottavan sääntelyn nojalla. Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin ilman rekisteröidyn lupaa, kuten yhteisesti järjestettyihin koulutustilaisuuksiin kolmannen osapuolen kanssa.

Elkris käsittelee henkilötietoa ensisijaisesti Suomessa, EU/ETA-alueella tai muissa EU komission hyväksymissä ns. riittävän tietosuojan tason maissa huolehtien tarvittaessa asianmukaisista siirtoon liittyvistä suojatoimista.

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista, kuten asiakassuhteen ajan.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä käsitellään luottamuksellisesti ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan rekisterin käyttö kuuluu. Tietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

10. Tieto automaattisesta päätöksenteosta ml. profilointi

Emme tee automaattista päätöksentekoa, kuten profilointia, henkilötietoihin liittyen tässä rekisterissä.

11. Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin

Emme käytä tietoja muihin kuin tässä tietosuojaselosteessa ilmoitettuihin tarkoituksiin.