Sivun ylälaita
ELKRIS OY:N MYYNTIEHDOT
1.11.2023 alkaen

1. Soveltamisala

Nämä ehdot ovat Elkris Oy:n yleiset myyntiehdot. Mikäli näihin ehtoihin on osapuolten välisessä kaupassa kerran vedottu, on ne katsottava hyväksytyiksi myös myöhemmässä kaupassa. Jos toinen osapuoli on tosiasiallisesti saanut tiedon ehdoista aikaisemman kaupan perusteella, sovelletaan ehtoja ensimmäiseenkin kauppaan, vaikka ehtoihin ei ole erikseen vedottu. Näitä ei sovelleta agenttikauppaan.

1.1. Asiakkaat

Asiakkuuden edellytyksenä on, että ostajalle on avattu Elkris käteis- tai luotollinen asiakastili. Mikäli tarjouksen summa ylittää ostajalle määritellyn luottorajan, on luottoehdoista sovittava erikseen. Asiakastiliin ja sen käyttöön sovelletaan asiakastiliäkoskevia ehtoja.

2. Kaupan päättäminen

2.1 Tarjous

Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, on se 30 (kolmekymmentä) päivää. Tarjoukseen liittyvät kuvat, piirustukset, ja muut asiakirjat ovat myyjän omaisuutta. Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää niitä myyjän vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle henkilölle taikka muulla tavalla hyödyntää niitä. Myyjällä on oikeus vetäytyä tarjouksesta, jos tuotteiden saatavuus on heikentynyt tai hinnat muuttuvat merkittävästi tarjouksen antamisen jälkeen.

2.2 Tilaus

Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä myyjän tarjouksen sellaisenaan. Muussa tapauksessa kauppa syntyy, kun myyjä on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tavaran.

3. Myyjän velvollisuudet

3.1 Toimitusaika

Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdasta, joka on myöhäisin:

  1. a) sopimuksen solmimispäivä

  2. b) ostajan toimitukselle välttämättömien tietojen antamisesta.

  3. c) sovitun vakuuden tai ennakkomaksun antamisesta

3.2 Toimitusehdot

Toimitusehto on vapaasti myyjän varastossa ilman pakkaus- ja käsittelykuluja.

3.3 Takuu

Myydylle tavaralle on voimassa valmistajan ehtojen mukainen takuu.

3.4 Tavaran ominaisuudet

Myyjä vastaa tavaran laadusta ja muista ominaisuuksista vain sopimuksessa määriteltyjen ja muiden antamien tietojen mukaisesti. Ostaja vastaa myyjälle antamiensa tavaran käyttötarkoitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta.

Tuotevastuullisuutta ajatellen on ostajan huolellisesti tutustuttava myyjän kaikkiin tuotetta koskeviin määrittelyihin, ohjeisiin ja kuvauksiin ja toimittava niiden edellyttämin rajoituksin.

Tuotteita on ehdottomasti käytettävä vain tavalla ja kohteissa, joihin ne on tarkoitettu. Vähänkään epävarmoissa tapauksissa on ostajan selvitettävä Elkris Oy:stä tuotteen soveltuvuus ajateltuun käyttöön.

Tuotteen käytössä on noudatettava sekä myyjän erikseen mahdollisesti antamia ohjeita että yleistä varovaisuutta.

Sekä tuotevastuun että tuoteturvallisuuden osalta on ostajan annettava jälleenmyynnin taikka edelleen luovutuksen yhteydessä tuotetta koskevat tiedossaan olevat seikat uudelle ostajalle. Kaikki tuotevastuuseen ja tuoteturvallisuuteen liittyvät asiat on viivytyksettä saatettava myyjän tietoon kirjallisesti ja kanne on nostettava kolmen vuoden sisällä siitä, kun ostajalla on ollut ensimmäinen tieto mahdollisesta vahingosta tai korvausvelvollisuudesta.

3.5 Välillinen vahinko

Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle viivästyksestä eikä toimituksen virheellisyydestä aiheutuneita välillisiä vahinkoja, saamatta jäänyttä voittoa tai muuta taloudellista seurannaisvahinkoa.

4. Ostajan velvollisuudet

4.1 Kauppahinta

Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu hinta. Ellei hinta ole sovittu, niin kauppahinta on myyjän veloittama käypä hinta.

4.2 Kauppahinnan maksaminen

Maksuaika määräytyy alalla yleisesti noudatettavan maksuehdon neljätoista (14) pv netto mukaan. Varastotoimitusten osalta maksuajan laskenta alkaa laskutuspäivästä ja tehdastoimituksissa toimituspäivästä.

Ostaja, jolla on käteisasiakastili, maksaa myymälässä tehdyt ostokset yleisimmillä maksu- ja luottokorteilla. Ostaja, jolla on luotollinen asiakastili, maksaa myyjän verkkokaupan kautta tehdyt tilaukset laskulla tai niin valitessaan tuotteen tilauksen yhteydessä. Ostaja, jolla on luotollinen asiakastili, voi lisäksi maksaa ostokset yleisimmillä maksu- ja luottokorteilla myymälässä. Maksunvälittäjänä Adyen NV verkkokaupassa, myymälä Nets.

4.3 Kauppahinnan tarkistaminen

Myyjä pidättää itselleen oikeuden hintojen tarkistukseen, mikäli valuuttakurssit, arvonlisäverot, tuontimaksut tai muut tavaran toimittajasta riippumattomat maksut, verot tai veroluonteiset maksut muuttuvat ennen toimituspäivää.

4.4 Viivästyskorko ja perintäkulut

Maksun viivästyessä viivästysajalta peritään 16 (kuudentoista) prosentin viivästyskorko tai korkolain mukainen viivästyskorko, kumpi edellä mainituista korkokannoista on korkeampi. Myyjällä tai sen asiamiehellä on viivästyskoron lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.

4.5 Vakuudet

Mikäli vakuuden asettamisesta on sovittu, vakuutus on annettava ennen tavaran toimittamisen aloittamista. Myyjä on oikeutettu vaatimaan tämänkin jälkeen vakuuden kauppahinnan maksamisesta, mikäli hänellä on painavia syitä olettaa, että kauppahinta tai sen osa jäisi suorittamatta. Myyjällä on oikeus viivyttää jatkotoimituksia, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu tai hyväksyttävä vakuus on annettu. Myyjä on tähän oikeutettu myös silloin kun erääntynyt kauppahinnan osa on jäänyt maksamatta. Tästä viivästyksestä johtuvia korvausvaatimuksia ei ostajalla ole oikeutta esittää.

4.6 Reklamaatio ja virheen korjaaminen

Jos toimitus on joltakin osin virheellinen, ostajan tulee ilmoittaa virheestä myyjälle 8 (kahdeksan) päivän kuluessa toimituspäivästä. Myyjällä on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe tai toimittaa uusi tavara. Ostajalla ei ole oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

4.7 Tavaran tarkastaminen

Jos tavara on vastaanotettu, eikä palautettu 8 (kahdeksan) päivän sisällä, on ostajan maksettava koko kauppahinta, vaikka ostaja myöhemmin vaatisi korvausta myyjältä.

4.8 Palautukset

Myyjän tuotteiden palautuksesta on aina sovittava etukäteen myyjän edustajan kanssa ja palautuksen on tapahduttava välittömästi sopimuksen jälkeen. Myyjä ei suorita hyvityksiä ilman sopimusta palautetuista tuotteista. Tuotepalautuksen hyväksymisen ehtona on, että tuote pakkauksineen on palautettaessa täysin virheetön. Hyväksytyn tuotepalautuksen hyvitysarvosta vähennetään 25 % (kaksikymmentäviisi prosenttia), käsittely ym. kustannusten peittämiseksi.

5. Sopimuksen purkaminen

5.1 Ostajan oikeus purkuun

Mikäli myyjän toimitus poikkeaa suurella osin olennaisesti sovitusta eikä puutetta ostajan kirjallisen huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuksen mukaista tavaraa toimiteta tai jos myyjästä riippuvasta syystä toimitus viivästyy siten, että siitä aiheutuu ostajalle kohtuutonta haittaa, on ostajalla oikeus purkaa sopimus.

Jos kaupan kohteena oleva tavara on valmistettu, hankittu tai pakattu erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, eikä myyjä voi ilman tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, saa ostaja purkaa kaupan myös viivästyksen vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta.

5.2 Myyjän oikeus purkuun

Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana eikä tämä johdu myyjästä, on myyjällä oikeus purkaa kauppa tai se osa kauppaa, jota koskevaa tavaraa ostaja ei ole vielä vastaanottanut, mikäli viivästys on oleellinen. Myyjällä on purkuoikeus myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti. Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos ostaja ei myötävaikuta kauppaan sovitulla tai muutoin kohtuuden edellyttämällä tavalla.

5.3 Ylivoimainen este

Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota myyjä ei voi voittaa, estää tavaran tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun, myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.

6. Vakuutus

Osapuolet huolehtivat tavaran vakuuttamisesta sovittujen toimitusehtojen osoittaman vastuunjaon mukaisesti. Muista vakuuksista on erikseen sovittava.

7. Omistusoikeuden siirtyminen

Omistusoikeus tavaraan siirtyy silloin, kun koko kauppahinta on maksettu ja myyjän vapaassa käytössä. Tunnustetta ei katsota maksuksi. Myyjä voi koska tahansa ilman eri ilmoitusta ja tekemättä tilitystä noutaa takaisin ne tuotteet, joita ei ole kokonaan maksettu. Mikäli ostaja on maksanut osan, tulee molempien tehdä tilitys 30 (kolmenkymmenen) päivän sisällä ja esittää laskelmansa vastapuolelle.

8. Ilmoitukset

Toiselle osapuolelle lähetettyjen ilmoitusten perille tulosta vastaa lähettäjä.

9. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Näistä toimituksista ja näiden toimitusehtojen tulkinnasta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan Hyvinkään käräjäoikeuden tuomiopiirissä.

ELKRIS OY:N MYYNTIEHDOT
1.11.2023 alkaen

1. Soveltamisala

Nämä ehdot ovat Elkris Oy:n yleiset myyntiehdot. Mikäli näihin ehtoihin on osapuolten välisessä kaupassa kerran vedottu, on ne katsottava hyväksytyiksi myös myöhemmässä kaupassa. Jos toinen osapuoli on tosiasiallisesti saanut tiedon ehdoista aikaisemman kaupan perusteella, sovelletaan ehtoja ensimmäiseenkin kauppaan, vaikka ehtoihin ei ole erikseen vedottu. Näitä ei sovelleta agenttikauppaan.

1.1. Asiakkaat

Asiakkuuden edellytyksenä on, että ostajalle on avattu Elkris käteis- tai luotollinen asiakastili. Mikäli tarjouksen summa ylittää ostajalle määritellyn luottorajan, on luottoehdoista sovittava erikseen. Asiakastiliin ja sen käyttöön sovelletaan asiakastiliäkoskevia ehtoja.

2. Kaupan päättäminen

2.1 Tarjous

Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, on se 30 (kolmekymmentä) päivää. Tarjoukseen liittyvät kuvat, piirustukset, ja muut asiakirjat ovat myyjän omaisuutta. Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää niitä myyjän vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle henkilölle taikka muulla tavalla hyödyntää niitä. Myyjällä on oikeus vetäytyä tarjouksesta, jos tuotteiden saatavuus on heikentynyt tai hinnat muuttuvat merkittävästi tarjouksen antamisen jälkeen.

2.2 Tilaus

Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä myyjän tarjouksen sellaisenaan. Muussa tapauksessa kauppa syntyy, kun myyjä on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tavaran.

3. Myyjän velvollisuudet

3.1 Toimitusaika

Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdasta, joka on myöhäisin:

  1. a) sopimuksen solmimispäivä

  2. b) ostajan toimitukselle välttämättömien tietojen antamisesta.

  3. c) sovitun vakuuden tai ennakkomaksun antamisesta

3.2 Toimitusehdot

Toimitusehto on vapaasti myyjän varastossa ilman pakkaus- ja käsittelykuluja.

3.3 Takuu

Myydylle tavaralle on voimassa valmistajan ehtojen mukainen takuu.

3.4 Tavaran ominaisuudet

Myyjä vastaa tavaran laadusta ja muista ominaisuuksista vain sopimuksessa määriteltyjen ja muiden antamien tietojen mukaisesti. Ostaja vastaa myyjälle antamiensa tavaran käyttötarkoitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta.

Tuotevastuullisuutta ajatellen on ostajan huolellisesti tutustuttava myyjän kaikkiin tuotetta koskeviin määrittelyihin, ohjeisiin ja kuvauksiin ja toimittava niiden edellyttämin rajoituksin.

Tuotteita on ehdottomasti käytettävä vain tavalla ja kohteissa, joihin ne on tarkoitettu. Vähänkään epävarmoissa tapauksissa on ostajan selvitettävä Elkris Oy:stä tuotteen soveltuvuus ajateltuun käyttöön.

Tuotteen käytössä on noudatettava sekä myyjän erikseen mahdollisesti antamia ohjeita että yleistä varovaisuutta.

Sekä tuotevastuun että tuoteturvallisuuden osalta on ostajan annettava jälleenmyynnin taikka edelleen luovutuksen yhteydessä tuotetta koskevat tiedossaan olevat seikat uudelle ostajalle. Kaikki tuotevastuuseen ja tuoteturvallisuuteen liittyvät asiat on viivytyksettä saatettava myyjän tietoon kirjallisesti ja kanne on nostettava kolmen vuoden sisällä siitä, kun ostajalla on ollut ensimmäinen tieto mahdollisesta vahingosta tai korvausvelvollisuudesta.

3.5 Välillinen vahinko

Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle viivästyksestä eikä toimituksen virheellisyydestä aiheutuneita välillisiä vahinkoja, saamatta jäänyttä voittoa tai muuta taloudellista seurannaisvahinkoa.

4. Ostajan velvollisuudet

4.1 Kauppahinta

Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu hinta. Ellei hinta ole sovittu, niin kauppahinta on myyjän veloittama käypä hinta.

4.2 Kauppahinnan maksaminen

Maksuaika määräytyy alalla yleisesti noudatettavan maksuehdon neljätoista (14) pv netto mukaan. Varastotoimitusten osalta maksuajan laskenta alkaa laskutuspäivästä ja tehdastoimituksissa toimituspäivästä.

Ostaja, jolla on käteisasiakastili, maksaa myymälässä tehdyt ostokset yleisimmillä maksu- ja luottokorteilla. Ostaja, jolla on luotollinen asiakastili, maksaa myyjän verkkokaupan kautta tehdyt tilaukset laskulla tai niin valitessaan tuotteen tilauksen yhteydessä. Ostaja, jolla on luotollinen asiakastili, voi lisäksi maksaa ostokset yleisimmillä maksu- ja luottokorteilla myymälässä. Maksunvälittäjänä Adyen NV verkkokaupassa, myymälä Nets.

4.3 Kauppahinnan tarkistaminen

Myyjä pidättää itselleen oikeuden hintojen tarkistukseen, mikäli valuuttakurssit, arvonlisäverot, tuontimaksut tai muut tavaran toimittajasta riippumattomat maksut, verot tai veroluonteiset maksut muuttuvat ennen toimituspäivää.

4.4 Viivästyskorko ja perintäkulut

Maksun viivästyessä viivästysajalta peritään 16 (kuudentoista) prosentin viivästyskorko tai korkolain mukainen viivästyskorko, kumpi edellä mainituista korkokannoista on korkeampi. Myyjällä tai sen asiamiehellä on viivästyskoron lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.

4.5 Vakuudet

Mikäli vakuuden asettamisesta on sovittu, vakuutus on annettava ennen tavaran toimittamisen aloittamista. Myyjä on oikeutettu vaatimaan tämänkin jälkeen vakuuden kauppahinnan maksamisesta, mikäli hänellä on painavia syitä olettaa, että kauppahinta tai sen osa jäisi suorittamatta. Myyjällä on oikeus viivyttää jatkotoimituksia, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu tai hyväksyttävä vakuus on annettu. Myyjä on tähän oikeutettu myös silloin kun erääntynyt kauppahinnan osa on jäänyt maksamatta. Tästä viivästyksestä johtuvia korvausvaatimuksia ei ostajalla ole oikeutta esittää.

4.6 Reklamaatio ja virheen korjaaminen

Jos toimitus on joltakin osin virheellinen, ostajan tulee ilmoittaa virheestä myyjälle 8 (kahdeksan) päivän kuluessa toimituspäivästä. Myyjällä on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe tai toimittaa uusi tavara. Ostajalla ei ole oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

4.7 Tavaran tarkastaminen

Jos tavara on vastaanotettu, eikä palautettu 8 (kahdeksan) päivän sisällä, on ostajan maksettava koko kauppahinta, vaikka ostaja myöhemmin vaatisi korvausta myyjältä.

4.8 Palautukset

Myyjän tuotteiden palautuksesta on aina sovittava etukäteen myyjän edustajan kanssa ja palautuksen on tapahduttava välittömästi sopimuksen jälkeen. Myyjä ei suorita hyvityksiä ilman sopimusta palautetuista tuotteista. Tuotepalautuksen hyväksymisen ehtona on, että tuote pakkauksineen on palautettaessa täysin virheetön. Hyväksytyn tuotepalautuksen hyvitysarvosta vähennetään 25 % (kaksikymmentäviisi prosenttia), käsittely ym. kustannusten peittämiseksi.

5. Sopimuksen purkaminen

5.1 Ostajan oikeus purkuun

Mikäli myyjän toimitus poikkeaa suurella osin olennaisesti sovitusta eikä puutetta ostajan kirjallisen huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuksen mukaista tavaraa toimiteta tai jos myyjästä riippuvasta syystä toimitus viivästyy siten, että siitä aiheutuu ostajalle kohtuutonta haittaa, on ostajalla oikeus purkaa sopimus.

Jos kaupan kohteena oleva tavara on valmistettu, hankittu tai pakattu erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, eikä myyjä voi ilman tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, saa ostaja purkaa kaupan myös viivästyksen vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta.

5.2 Myyjän oikeus purkuun

Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana eikä tämä johdu myyjästä, on myyjällä oikeus purkaa kauppa tai se osa kauppaa, jota koskevaa tavaraa ostaja ei ole vielä vastaanottanut, mikäli viivästys on oleellinen. Myyjällä on purkuoikeus myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti. Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos ostaja ei myötävaikuta kauppaan sovitulla tai muutoin kohtuuden edellyttämällä tavalla.

5.3 Ylivoimainen este

Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota myyjä ei voi voittaa, estää tavaran tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun, myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.

6. Vakuutus

Osapuolet huolehtivat tavaran vakuuttamisesta sovittujen toimitusehtojen osoittaman vastuunjaon mukaisesti. Muista vakuuksista on erikseen sovittava.

7. Omistusoikeuden siirtyminen

Omistusoikeus tavaraan siirtyy silloin, kun koko kauppahinta on maksettu ja myyjän vapaassa käytössä. Tunnustetta ei katsota maksuksi. Myyjä voi koska tahansa ilman eri ilmoitusta ja tekemättä tilitystä noutaa takaisin ne tuotteet, joita ei ole kokonaan maksettu. Mikäli ostaja on maksanut osan, tulee molempien tehdä tilitys 30 (kolmenkymmenen) päivän sisällä ja esittää laskelmansa vastapuolelle.

8. Ilmoitukset

Toiselle osapuolelle lähetettyjen ilmoitusten perille tulosta vastaa lähettäjä.

9. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Näistä toimituksista ja näiden toimitusehtojen tulkinnasta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan Hyvinkään käräjäoikeuden tuomiopiirissä.